9. Reklamationer

9.1 Safework påtager sig at udbedre mangler ved arbejdet, som skyldes forkerte eller mangelfulde materialekonstruktioner eller andet, såfremt der i øvrigt er reklameret, jf. i denne forbindelse købelovens reklamationsregler. Udbedringsarbejde må ikke udføres af andre end Safework, medmindre det er skriftligt aftalt. Safeworks ansvar for mangler er i så fald begrænset til det beløb, afhjælpningsarbejdet ville have kostet ved egen udbedring.

9.2 Reklamationer over arbejdet eller regninger skal ske senest 30 dage efter fakturadato. I øvrigt gælder købelovens regler om reklamation, dog at reklamationsfristen sættes til 3 måneder for så vidt angår skjulte fejl eller mangler.

10. Betaling

10.1 Firmaet og bestilleren hæfter for Safeworks regning.

11. Tilbud

11.1 Tilbud afgives med forbehold for stigninger af overenskomstmæssig arbejdsløn, for prisstigninger på materialer, kørsel og forbrugsgods samt for andre udgiftsstigninger, der påføres tilbudsgiveren gennem lovpligtige forsikringspræmier, ved generelle overenskomstbestemmelser eller offentlige pålæg, alt med tillæg af administrationssalær.

12. Tilbageholdelsesret

12.1 Safework har tilbageholdelsesret i materialer og tilbehør for sine ubetalte tilgodehavender. Endvidere forbeholder Safework sin ret til et ejendomsforbehold på alle sine leverede produkter, hvis ikke der er udbetalt Safeworks tilgodehavender. Har tilbageholdelsen af materialer og tilbehør varet mere end 3 måneder fra den dag, da betalingen skulle være sket, og er retssag til bestridelse af Safeworks krav ikke forinden anlagt, er Safework berettiget til med behørigt skriftligt varsel til firmaets ejer og andre af Safeworks bekendte rettighedshavere i firmaet, at lade dette bortsælge på normal forsvarlig måde.

13. Værneting

13.1 Værneting aftales til at være danske retsregler for byretten i Herning, og ved ankning af afgørelsen her, er det landsretten i Viborg, medmindre Safework skriftligt giver meddelelse om, at det foretrækker et andet værneting.